Πολιτική Ποιότητας

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η χάραξη της Πολιτικής Ποιότητας και ο καθορισμός των αντικειμενικών Ποιοτικών Στόχων τόσο για τα παραγόμενα από την Επιχείρηση προϊόντα, όσο και για τα προϊόντα εμπορίας, καθώς και ο έλεγχος της εφαρμογής της Πολιτικής και της επίτευξης των στόχων, ανήκει στις Αρμοδιότητες του ιδιοκτήτη της Επιχείρησης.

 

Πολιτική Ποιότητας της Επιχείρησης είναι:

  • Να ικανοποιούμε τις προσδοκίες των πελατών μας μέσω της πρόληψης σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών της Επιχείρησης,
  • Να επιτυγχάνουμε τις απαιτούμενες προδιαγραφές (είτε αυτές είναι απόρροια νομοθετικών απαιτήσεων, απαιτήσεων βάση συμβάσεων με τον πελάτη, απαιτήσεις του ΣΔΠ ή προδιαγραφές οι οποίες καλύπτουν τα παραπάνω και τίθενται από την Διοίκηση της Επιχείρησης).
  • Να θέτουμε, ανασκοπούμε και επανασχεδιάζουμε διαρκώς τους Αντικειμενικούς Στόχους Ποιότητας.
  • Να κατανοούμε και να αξιολογούμε τις απειλές και τις ευκαιρίες που αφορούν την επιχείρηση.
  • Να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε συνεχώς όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Επιχείρησης μας από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέχρι την παράδοση των προϊόντων, μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας των Διεργασιών που το διέπουν.
  • Να εφαρμόζουμε μεθόδους ενεργητικής προσέγγισης των πελατών με σκοπό την συλλογή στοιχείων, η ανάλυση των οποίων μας οδηγεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών που στοχεύουν στην ικανοποίηση τους πέρα από τις προσδοκίες τους.
  • Να εντοπίζουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με την επιχείρηση, καθώς και την πλήρη και αποτελεσματική εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Η ευθύνη της Εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας και της υλοποίησης όλων των απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, καθώς και ο σχεδιασμός, ο τακτικός συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής του ΣΔΠ, ανατίθεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας της Επιχείρησης.

Ο Διευθυντής αναλαμβάνει από την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου να κυκλοφορήσει την Πολιτική Ποιότητας της Επιχείρησης στο προσωπικό, να την αναλύσει και να την εξηγήσει.

Επίσης, δεσμεύεται να ανασκοπεί την Πολιτική Ποιότητας ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητά της.